ఒక భక్తుడు తన కుటుంబ సభ్యులకు చూపించిన గొప్ప ఆస్తి

sri nampally baba

దిగంబర దిగంబర శ్రీ నాంపల్లి బాబా దిగంబర దిగంబర దిగంబర అవధూత చింతన దిగంబర 1996 లో జరిగిన సంఘటన – ఒక భక్తుడు తన కుటుంబ సభ్యులకు చూపించిన గొప్ప ఆస్తి. ఎట్టి పరిస్థితులలో శ్రీ నాంపల్లి బాబా వారిని విడిచి పెట్టొద్దు, మరువవద్దు ఎందుకంటే, శ్రీ నాంపల్లి బాబా వారి అద్భుత మైన Read More …

శ్రీ నాంపల్లి బాబా వారు రంజాన్ పండగ రోజు చేసిన అద్భుతమైన లీల

ramjan festival

శ్రీ నాంపల్లి బాబా వారు రంజాన్ పండగ రోజు చేసిన అద్భుతమైన లీల శ్రీ నాంపల్లి బాబా వారి అద్భుత మైన లీలలు అనేకము, అందులో ఈ రోజు రంజాన్ పండుగ రోజు చేసిన ఒక లీల గురించి వివరిస్తాము. దిగంబర దిగంబర శ్రీ నాంపల్లి బాబా దిగంబర దిగంబర దిగంబర అవధూత చింతన దిగంబర Read More …

సమర్థ సద్గురు శ్రీ నాంపల్లి బాబా వారి ఏకాదశ సూత్రాలు

సమర్థ సద్గురు శ్రీ నాంపల్లి బాబా వారి ఏకాదశ సూత్రాలు:  దిగంబర దిగంబర శ్రీ నాంపల్లి బాబా దిగంబర దిగంబర దిగంబర అవధూత చింతన దిగంబర నీవు జ్ఞానం, ఆత్మనిగ్రహం మరియు పవిత్రతలతో నిండిపోవాలి. పవిత్రమైన గ్రంధాలు లోతుగా అధ్యయనము చేయాలి. ధర్మశాస్త్రాలు, గురువులు వారి సంప్రదాయాలు క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవాలి. అజ్ఞానంతోను , ఆవేశంతోనూ ధర్మప్రచారం Read More …