సమర్థ సద్గురు శ్రీ నాంపల్లి బాబా వారి ఏకాదశ సూత్రాలు

Share with World

సమర్థ సద్గురు శ్రీ నాంపల్లి బాబా వారి ఏకాదశ సూత్రాలు: 

దిగంబర దిగంబర శ్రీ నాంపల్లి బాబా దిగంబర
దిగంబర దిగంబర అవధూత చింతన దిగంబర

 1. నీవు జ్ఞానం, ఆత్మనిగ్రహం మరియు పవిత్రతలతో నిండిపోవాలి.

 2. పవిత్రమైన గ్రంధాలు లోతుగా అధ్యయనము చేయాలి.

 3. ధర్మశాస్త్రాలు, గురువులు వారి సంప్రదాయాలు క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవాలి.

 4. అజ్ఞానంతోను , ఆవేశంతోనూ ధర్మప్రచారం చేసేవారికి దూరంగా ఉండాలి.

 5. నీవు ఎప్పుడు దైవ ప్రార్ధన సామూహికంగానే చేయాలి గాని వాటికి నాయకత్వం వహించరాదు.

 6. కీర్తిని ఆశించవద్దు, అందులో ఎంతో ప్రమాదం ఉంది.

 7. ఇతరుల వ్యవహారాల్లో తలదూర్చవద్దు.

 8. రాజులను, యువరాజులును కలుసుకోవటానికి వెళ్ళవద్దు.

 9. నీవు ఆశ్రమం కట్టవద్దు, అందులో జీవించవద్దు.

 10. సంకీర్తన, నృత్యములలో అతిగా నిమఘ్నుడవవద్దు. అది ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ఎంతో హానికరం.

 11. తక్కువగా మాట్లాడు, తక్కువగా తిను, తక్కువగా నిద్రించు.

 


Share with World

One thought on “సమర్థ సద్గురు శ్రీ నాంపల్లి బాబా వారి ఏకాదశ సూత్రాలు”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *