ఒక భక్తుడు తన కుటుంబ సభ్యులకు చూపించిన గొప్ప ఆస్తి

sri nampally baba

దిగంబర దిగంబర శ్రీ నాంపల్లి బాబా దిగంబర దిగంబర దిగంబర అవధూత చింతన దిగంబర 1996 లో జరిగిన సంఘటన – ఒక భక్తుడు తన కుటుంబ సభ్యులకు చూపించిన గొప్ప ఆస్తి. ఎట్టి పరిస్థితులలో శ్రీ నాంపల్లి బాబా వారిని విడిచి పెట్టొద్దు, మరువవద్దు ఎందుకంటే, శ్రీ నాంపల్లి బాబా వారి అద్భుత మైన Read More …