3 thoughts on “12th May 2022 Nampally Baba Alankarana.”

  1. శ్రీ గురుదేవ దత్త.

    శ్రీ దత్త శరణం మమ.

    శ్రీ నాంపల్లి బాబా శరణం ప్రపద్యే.

    దిగంబరా దిగంబరా శ్రీ నాంపల్లి బాబా దిగంబరా.

    శ్రీపాదరాజo శరణం ప్రపద్యే.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *